Menu Zavřít

Zpracování osobních údajů

Obecně

Při běžném využití služeb Serveru není uživatel povinen uvést emailovou adresu, pro vytvoření uživatelského účtu či přístupu k jiným funkcím Serveru však může být uživatel požádán / vyzván k uvedení emailové adresy, popř. dalších údajů požadovaných Provozovatelem či danou aplikací – službou, a to takových dat, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zákony o ochraně osobních dat, a které jsou nutné pro zařazení Dat do příslušné kategorie.
Na tomto Serveru nejsou Provozovatelem přímo shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zákoně o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem může být e-mailová adresa uživatele, uživatelské jméno,  popřípadě mobilní telefonní číslo, osobní přístupové heslo, které volí uživatel, a to výhradně v případech využití libovolné aplikace třetí strany, např. pro kontaktní formuláře, hodnocení, sdílení, odběry novinek, atp. Tímto se maximálně snažíme ochránit Data našich uživatelů před případným cizím zneužitím. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data spolu s uživatelským účtem odstraněna z veřejné části našeho webu, případně z naší databáze Serveru. Provozovatel prohlašuje, že podnikne veškerá možná opatření, aby Data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob a vyhrazuje si právo uchovávat si údaje o činnosti Uživatele na Serverech, aby mohl později vyhovět případným žádostem orgánů státní správy o jejich sdělení.
Uživatel bere na vědomí, že Data, která dobrovolně poskytne do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce či jeho partnerů využívajících služeb Serveru a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakákoliv Data, materiály či informace týkající se služeb Serveru či jiných uživatelů, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím Serverů provozovaných Provozovatelem či Uživatelem.
Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby Serveru mohou zahrnovat propojené či přidružené odkazy na jiné webové servery či aplikace (dále jen Propojené servery). Propojené servery nejsou kontrolovány správcem a tento není zodpovědný za obsah žádného Propojeného serveru, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Propojených serverů, ani za žádné změny či aktualizace Propojených serverů. provozovatel není zodpovědný za webcasting ani za žádnou jinou formu přenosu přijatého od jakéhokoli Propojeného serveru. Uživatel využíváním Serveru potvrzuje, že si je vědom možnosti získání, popř. zaregistrování jeho IP či ID adresy ze strany Propojených serverů či aplikací. Provozovatel Serveru nijak nezodpovídá za nakládání Propojených serverů a aplikací se získanými Daty Uživatele. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné tyto servery používat a je odpovědný za dodržování těchto podmínek.
Provozovatel je oprávněn odtajnit údaje Uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s Provozovatelem, nebo proti Provozovateli; aby byla chráněna či bráněna práva Provozovatele nebo Provozovatelů Propojených serverů; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů Serveru, poskytovaných v rámci tohoto Serveru nebo třetích osob.
Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů sdělených Provozovateli a za včasné oznámení jakýchkoli změn těchto údajů. Uživatel plně nese následky toho, že e-mailová adresa, na kterou mu mohou být Provozovatelem či Serverem posílány důležité informace, je neaktuální, že tuto adresu pravidelně nekontroluje nebo její stav neumožňuje přečtení e-mailové zprávy.
Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených Dat, za případná porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu, firmě atd., kterého se dopouští Uživatel používáním názvů, které jsou již chráněny, dále pak za případná zneužití osobních a jiných Dat zveřejněných samotnými Uživateli na Serveru jinými uživateli či třetími stranami.

 

Zásady

V souvislosti s provozem služby může ze strany Provozovatele (z popudu uživatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů uložených Uživatelem v rámci služby. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že Uživatel v těchto případech vystupuje jako správce osobních údajů a Provozovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů pověřuje Uživatel tímto jako správce osobních údajů Provozovatele jako zpracovatele osobních údajů ke zpracování osobních údajů, a to za podmínek níže uvedených.
Ke zpracování osobních údajů Provozovatelem bude docházet po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb.
Kategorií subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou Provozovatelem zpracovávány, jsou zejména zákazníci, klienti či jiné osoby ve smluvním nebo obdobném vztahu k uživateli (dále jen „klienti“), př. i zaměstnanci Uživatele. Provozovatel bude zpracovávat všechny typy osobních údajů uživatelů, které Uživatel uloží či jinak zmíní v rámci služby.
Účelem zpracování osobních údajů Provozovatelem je plnění smlouvy o poskytování služeb. Ke zpracování osobních údajů získaných využíváním Propojených webů a aplikací bude docházet pomocí automatizovaných postupů spočívajících v zaznamenání, uložení, omezení či výmazu, ke zpracování osobních údajů získaných za účelem poskytnutí konkrétních služeb Serveru pak po konkrétní domluvě a se souhlasem Uživatele – klienta.
Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Uživatele, včetně pokynů v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud Uživateli toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na Uživatele vztahuje. Pokyny Uživatele mohou být obsaženy také ve smlouvě o poskytování služeb. Po ukončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb je Provozovatel coby poskytovatel služeb povinen všechny osobní údaje vymazat (v případě písemné žádosti ze strany Uživatele), pokud obecně závazné právní předpisy nepožadují další uložení daných osobních údajů.
Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bezpečnost serverové aplikační vrstvy počítačových programů umístěných na Serveru Provozovatele coby poskytovatele se odvíjí do značné míry také od výběru počítačového(ých) programu(ů) a aplikací provedeného pro účely provozu serveru, včetně aktuálnosti takového(vých) počítačového(vých) programu(ů). Provozovatel není původcem takového(vých) počítačového(vých) programu(ů) a jejich vývoj a provoz je zajišťován třetími osobami. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za bezpečnostní rizika spojená s neprovedením technických opatření po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb za účelem zabezpečení osobních údajů.
Sám Provozovatel nezapojí do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního ústního nebo obecného písemného povolení Uživatele. Uživatel tímto souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů Provozovatelem, a to konkrétně osob zajišťujících plnění povinností Provozovatele ze smlouvy o poskytování služeb, zejména osob napomáhajících při provozu zařízení Provozovatele.
Provozovatel informuje uživatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak Uživateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Pokud Provozovatel zapojí dalšího zpracovatele osobních údajů, aby jménem Uživatele provedl určité činnosti ve věci zpracování osobních údajů, tento další zpracovatel osobních údajů zodpovídá za zacházení s poskytnutými údaji samostatně, zejména za poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky nařízení.
Provozovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování osobních údajů.
Provozovatel bude Uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinností Uživatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. nařízení, a to na náklady Uživatele. Žádosti o výkon práv subjektu údajů vznesené případně vůči provozovateli provozovatel bez zbytečného odkladu postoupí na Uživatele.
Provozovatel bude Uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 32 až čl. 36 nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování osobních údajů a informací, jež má Provozovatel k dispozici, a to za odměnu dohodnutou případně ve zvláštním smluvním ujednání stran.
Provozovatel se zavazuje k mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů. Provozovatel se zavazuje zajistit závazek mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů na straně svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji.
Provozovatel se zavazuje, že poskytne Uživateli na náklady Uživatele veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené ve smlouvě o poskytování služeb, a umožní na náklady Uživatele audity osobních údajů, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil, a k těmto auditům přispěje, a to včetně upozorňování Uživatele, že jeho pokyn podle názoru poskytovatele porušuje obecně závazné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Bez ohledu na výše uvedené, smluvní strany se dohodly, že Provozovatel nemůže poskytnout a ani neposkytne Uživateli takový přístup k Serveru Provozovatele, který by snížil míru zabezpečení dat jiných smluvních partnerů Provozovatele či který by snížil úroveň bezpečnosti osobních údajů či jiných dat zajišťovaných Provozovatelem, včetně těch případů, které by mohly vést ke kompromitaci Serveru provozovatele. Výši odměny Provozovatele za poskytnutí součinnosti Uživateli podle tohoto článku upraví zvláštní dohoda stran.
V případě vzniku újmy na straně Uživatele v souvislosti s odpovědností Provozovatele za porušení jeho povinností v oblasti ochrany osobních údajů, nejedná-li se o újmu způsobenou Provozovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy o poskytování služeb omezení náhrady této případné újmy vzniklé uživateli (včetně újmy vzniklé v důsledku správních sankcí) tak, že celková náhrada újmy je omezena částkou skutečně uhrazenou Uživatelem Provozovateli za poslední tři měsíce před vznikem takové újmy, nejméně však 100,- Kč.
Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti, že úhrnná předvídatelná újma (včetně újmy vzniklé v důsledku správních sankcí), jež by mohla Uživateli v důsledku porušení povinností v oblasti ochrany osobních údajů Provozovatelem vzniknout, může činit maximálně částku skutečně uhrazenou Uživatelem poskytovateli za poslední tři měsíce před vznikem takové újmy, nejméně však 100,- Kč.

 


INFORMACE A ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT

Server – Provozovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností.

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
   1. splnění smlouvy mezi Vámi a Provozovatelem nebo pro provedení opatření Provozovatelem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
   2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených Provozovateli obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů…
 2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a Provozovatelem, či provedení opatření Provozovatelem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností Provozovatelem.
  2. Ze strany Provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby tvořící s Provozovatelem koncern, osoby zajišťující pro Provozovatele v souladu s pokyny Provozovatele účetní služby a osoby zajišťující pro Provozovatele technické či jiné služby související s provozem služby Serveru, včetně provozu software a ukládání dat.
  2. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak Provozovatelé ukládají obecně závazné právní předpisy.
  3. Sám Provozovatel nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od Provozovatele přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu nebo Provozovatele.
  3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Provozovatele splnit.

 

Závěrečná ustanovení

Od 25. května je v platnosti Evropský zákon o ochraně dat (GDPR). Při ukládání a zpracovávání Vašich osobních údajů Vám chceme poskytnout následující informace.

Na našem Serveru můžete mít otevřený účet. Při otevření účtu jste zadali některé z Vašich osobních údajů, které byly nezbytné pro využívání služeb, přístupu k zaheslovaným rubrikám či Propojeným serverům a aplikacím, nebo splnění jiného našeho závazku. Tato data jsou uložena ve Vašem uživatelském účtu a jsou chráněna Vaším heslem. Když jste otevřeli svůj účet, mohli jste také zvolit možnost souhlasu s našimi Podmínkami a zasíláním našich oznámení a propagačních zpráv.

Některé Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro provedení objednávky poskytovaných služeb, jsou sdíleny s našimi obchodními partnery odpovědnými za konkrétní části obchodního procesu, např.: doručovací služba získá Vaše jméno, příjmení, adresu doručení, e-mailovou adresu a kontaktní telefonní číslo. Pomocí služby bankovních sektorů se získávají data jako Vaše jméno, příjmení, adresa, číslo a jiné informace o Vašem bankovním účtu. Služba platebních karet získává Vaše jméno, e-mailovou adresu a částku objednávky, atp. Třetím stranám mohou být poskytnuty pouze takové Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění našeho závazku. V žádném případě nebudou Vaše osobní údaje, které jste sami na Serveru nezveřejnili, k dispozici třetím osobám, které nejsou v obchodní či jiné spolupráci s Provozovatelem služeb Serveru. Přenos osobních údajů se provádí digitálně, ve zcela výjimečných případech osobně a co nejdiskrétněji pověřeným pracovníkem Serveru. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů o získání a předávání Vašich osobních dat se informujte prostřednictvím dostupných kontaktů na Serveru.

Kdykoli, prostřednictvím svého účtu máte přístup k uloženým datům a můžete je změnit. Smazání uživatelského účtu, stejně jako odstranění všech Vašich uživatelských dat lze vyžádat prostřednictvím dostupných kontaktů na Serveru.

 

Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky a zásady změnit kdykoliv, i bez předchozího upozornění uživatele. Tyto smluvní Podmínky a zásady plně nahrazují všechny předchozí smluvní Podmínky a zásady či pravidla užívání služeb Serveru dnem jejich zveřejněním na tomto Serveru.
Tyto Podmínky a zásady jsou nedílnou součástí VP.
Translate »