Menu Zavřít

Všeobecné Podmínky

Definice termínů – pojmy

  • Server – webové stránky – server G-IdeaStarter http://gideastarter.lineweb.online
  • Uživatel – Jakýkoli návštěvník (registrovaný i neregistrovaný), který využívá webové stránky – server G-IdeaStarter http://gideastarter.lineweb.online
  • Autor – Zakladatel Projektu – Uživatel, který na Serveru založí svůj projekt a nabízí tím ostatním uživatelům vstup do smluvního vztahu na základě vlastních podmínek.
  • Přispěvatel Projektu – Uživatel, který přispěl na projekt Autora jakoukoliv formou na základě vlastních podmínek Autora.
  • Projekt (Publikace, Post)– Prezentace tvůrčí činnosti nebo podnikání Autora na Serveru.
  • Provozovatel (Správce, Administrátor) – Správce webové stránky – serveru G-IdeaStarter http://gideastarter.lineweb.online
  • Odměna – Protislužba Autora Projektu, kterou je povinen v případě podpory Projektu poskytnout každému jeho Přispěvateli na základě vlastních podmínek Autora, které jsou specifikovány v daném Projektu.

 


Obecné podmínky používání

Využíváním Serveru uživatel prohlašuje, že je svéprávná osoba starší 18 let věku a vyjadřuje souhlas s následujícími podmínkami a Zásadami o ochraně osobních dat, přistupuje k nim bez výhrad a je povinen je dodržovat v plném rozsahu.

Při používání Serveru je uživatel povinen dodržovat právní předpisy Chorvatské republiky. Uživatel není oprávněn používat Server za jiným účelem než jaký je uveden ve znění těchto podmínek a je povinen tuto službu používat výhradně osobně, nikoliv v rámci zastupování, zprostředkování či jiným obdobným způsobem.

Uživatel je plně zodpovědný za jakoukoli aktivitu na svém uživatelském účtu a zavazuje se k ochraně přístupových dat a zabránění samotného přístupu ke svému uživatelskému účtu dalším osobám. Provozovatel nenese odpovědnost za možné zneužití uživatelského přístupu, osobních, uživatelských a přístupových dat.

Uživatel není oprávněn užívat server či službu k jinému účelu, než k jakému je určena. Uživatel není oprávněn publikovat takový obsah, který jakkoliv poškozuje či by mohl v budoucnu jakkoliv poškodit práva nebo jména třetích osob či Serveru. Uživatelé jsou povinni poskytnout veškeré potřebné údaje pravdivě a užívat Server osobně. V případě porušení některé z těchto povinností a podmínek je Provozovatel oprávněn příslušný účet kdykoliv bez předchozí výzvy zablokovat či trvale odstranit. Příslušnému uživateli tímto nevzniká žádný nárok škody.

G-IdeaStarter je webový portál, jehož prostřednictvím mohou uživatelé prezentovat své nápady a projekty pro jejich možnou realizaci. K tomuto účelu tito uživatelé (Autoři) uveřejní na Serveru svůj projekt, stanoví předem a jasně podmínky a odměny pro Přispěvatele, přičemž ostatní uživatelé Serveru mohou prezentovaný projekt podpořit s nárokem na stanovené odměny, popřípadě přispět bez požadavku protislužby ze strany Autora. Součástí každého projektu je Autorem projektu vytvořený systém či seznam odměn, které obdrží jednotliví Přispěvatelé v případě podpory Autorova projektu a vlastní podmínky Autora projektu. Veškeré formy podpory (finanční, materiální i jiné příspěvky na projekt) jsou přímé, tj. předány Autoru daného projektu na základě Autorem uvedených podmínek a forem podpory konkrétního projektu. Veškeré formy podpory (finanční, materiální i jiné příspěvky na projekt) předány Autoru daného projektu na základě Autorem uvedených podmínek a forem podpory konkrétního projektu  a odměny nárokované Přispěvateli dle stanovení Autorem jsou nevratné, není-li Autorem konkrétního projektu uvedeno jinak či nevzdá-li se Přispěvatel svého nároku na danou odměnu sám. Provozovatel neručí za splnění závazku Autora k zaslání odměny ze strany Autora projektu jednotlivým Přispěvatelům. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad projektu s právními předpisy a stejně tak nenese odpovědnost za zneužití Projektu třetími osobami v důsledku jeho zveřejnění.

Autor Projektu se zavazuje k včasným aktualizacím projektu, popřípadě k odstranění takového projektu, jehož účel byl splněn či takového projektu, který považuje za ukončený.

Autor Projektu je oprávněn vložit na stránku projektu odkaz na webové stránky třetích stran. Provozovatel není odpovědný za obsah těchto webových stránek, ani jiný obsah Projektu. Autor Projektu prohlašuje, že je plně a výlučně zodpovědný za úplný obsah projektu, za manipulaci zaslanými finančními, materiálními i jinými prostředky, které Autor nabyl prostřednictvím publikace vlastního Projektu na Serveru od Přispěvatele/ů na základě Autorových vlastních podmínek a prostřednictvím Autorem uvedených účtů, adres … či jiných forem podpory Autorových Projektů. Provozovatel není zodpovědný za možná zneužití a manipulaci zaslanými finančními, materiálními i jinými prostředky, které Autor nabyl prostřednictvím publikace vlastního Projektu na Serveru od Přispěvatele/ů na základě Autorových vlastních podmínek a prostřednictvím Autorem uvedených účtů, adres … či jiných forem podpory Autorových Projektů.

Provozovatel není nijak zodpovědný za možná nedodržení či porušení smluvních vztahů a podmínek mezi Autory a Přispěvateli či případné nesplnění závazků Autora projektu.. Provozovatel není odpovědný za škody vzniklé uživatelům v souvislosti s používáním služby, ani za ztrátu dat, neúspěch…

Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého výlučného uvážení kdykoliv (i v průběhu prezentace) a jakýkoliv Projekt či odměnu odmítnout, nezveřejnit, pozastavit, odstranit, a to bez udání důvodu a bez vzniku nároku škody ze strany Autora či Přispěvatele. Provozovatel neodpovídá za porušení právních předpisů ze strany Autorů Projektu ani Přispěvatelů.

Uživatelé jsou srozuměni s tím, že Provozovatel nemá povinnost přijmout opatření ohledně vlastností uživatelů Serveru , ani ohledně formy či obsahu Projektů a nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu, kterou by mohl uživatel prohlédnutím obsahu utrpět. Obsah vložený uživateli na Server nereprezentuje názory Provozovatele. Provozovatel není odpovědný za škodu vzniklou případným výpadkem nebo nefunkčností Serveru či jeho součástí. Uživatelé využívají Server pouze na vlastní nebezpečí a každý Uživatel tak potvrzuje, že Provozovatel neodpovídá přímo ani nepřímo za škodu vzniklou či způsobenou používáním služby nebo služeb Serveru.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv své služby částečně či zcela pozměnit, pozastavit, ukončit, bez předchozího upozornění či udání důvodu, a bez nároku vzniku škody Uživateli.

 

Práva k obsahu Projektu

Po celou dobu zveřejnění Projektu na Server Autorem jsou plně zachována autorská práva Autora k danému Projektu, přičemž jeho zveřejněním na Serveru nevzniká Provozovateli k Projektu žádné právo kromě práva k použití obrazových a zvukových materiálů pro propagaci, případně práva ostatních Uživatelů volně zveřejněné části obsahu Projektu či veřejný obsah Projektu sdílet na sociálních sítích a internetu.

Provozovatel není odpovědný za porušení práv třetích osob Autorem projektu či práv Autora jinými uživateli Serveru.  V případě pochybností, Provozovatel si vyhrazuje právo vyžádat si důkaz o vlastnictví duševních práv k jednotlivým Projektům a Autor se zavazuje jeho žádosti vyhovět.

 

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv částečně či zcela pozměnit bez předchozího upozornění či udání důvodu, a bez nároku vzniku škody Uživateli. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu Uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek. Bude-li Uživatel pokračovat ve využívání služeb Serveru po provedení těchto změn Podmínek, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

Provozovatel je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb Serveru jednotlivých uživatelů pro statistické účely pomocí propojených serverů a služeb. Z tohoto důvodu je Uživateli doporučeno seznámit se s podmínkami konkrétních propojených serverů. Propojené servery a Provozovatel Serveru jsou oprávněni se vzájemně informovat o statistických údajích týkajících se uživatelů služeb Serveru a jsou oprávněni tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku či vlastním zveřejněním osobních a kontaktních údajů, nebo popř. identifikován. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.

Služby Serveru mohou odesílat Uživatelům Serveru zprávy formou elektronické pošty, SMS nebo MMS, jimiž Uživatel dostává požadované či vyžádané informace. Provozovatel je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách atd. pouze v případech, kdy o zasílání těchto informací Uživatel zažádá.

Nedílnou součástí Podmínek mohou být i specifická pravidla, uveřejněná na jednotlivých stránkách a webech Provozovatele. Uživatelé, kteří využívají i jiné jednotlivé weby či Propojené servery jsou povinni dodržovat i tato pravidla a dbát všech pokynů Provozovatele.

Pokud Provozovatel usoudí, že Uživatel porušil Podmínky či pravidla, je oprávněn smazat nebo deaktivovat data, vložená Uživatelem, a to i v případě, že se jednalo o data vložená nebo zvýhodněná pomocí placené služby. Uživateli v tomto případě nevzniká jakýkoliv nárok na refundaci ani jinou náhradu.

Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou Uživatelé zasílat Provozovateli Serveru prostřednictvím veřejně dostupných KONTAKTŮ, např. v menu webu. Uživatel plně odpovídá za škodu vzniklou Provozovateli či třetím osobám v důsledku porušení těchto smluvních podmínek.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Serveru.

Translate »